National Geographic

Neslin: Pray For Türkiye&Syria🤲😭

Siwon Choi: Pray For Turkey&Syria 🙏