UnescoFrench UNFPA, UNHABITAT ,UNHCR ,UNİCEF

Neslin: Pray For Türkiye&Syria🤲😭

Siwon Choi: Pray For Turkey&Syria 🙏